Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas datu pārzinis.
Personas datu pārzinis ir SIA «LORI RKF», Reģ. Nr.: 40003094934, Krūzes iela 21, Rīga, LV-1046, Latvija, tālrunis: +371 67602906, e-pasts: info@lori.lv.

SIA «LORI RKF» kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@lori.lv.

Vispārīgie noteikumi

1. Šajā privātuma politikā ir vispārīgi aprakstīts, kā SIA «LORI RKF» veic personas datu apstrādi un aizsardzību. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi un aizsardzību ir aprakstīta līgumos, iekšējos normatīvajos aktos un SIA «LORI RKF» tīmekļa vietnes sadaļā "Fizisko personu datu aizsardzība".

2. SIA «LORI RKF» piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

3. SIA «LORI RKF» personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos SIA «LORI RKF» veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar SIA «LORI RKF» norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

4. SIA «LORI RKF» sīkdatņu politika ir pieejama SIA «LORI RKF» tīmekļa vietnes sadaļā "Sīkdatņu politika".

Personas datu kategorijas

5.    Personas dati tiek vākti no datu subjekta. Personas datu kategorijas, kuras SIA «LORI RKF» lielākoties vāc un apstrādā, ir:

5.1.    identifikācijas dati - vārds, uzvārds;
5.2.    kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
5.3.    profesionālie dati – amats, darba vieta;

Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

6. SIA «LORI RKF» veic personas datu apstrādi:

6.1. lai izvērtētu un apstiprinātu projekta iesniegumus;
6.2. lai nodibinātu un uzturētu līgumattiecības;
6.3. lai nodrošinātu dokumentu apriti SIA «LORI RKF»;
6.4. SIA «LORI RKF» tīmekļa vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
6.5. SIA «LORI RKF» klientu un/vai SIA «LORI RKF» interešu aizsardzība.

7. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

7.1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
7.2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu SIA «LORI RKF» saistošos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
7.3. saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
7.4. likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no SIA «LORI RKF» un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA «LORI RKF» leģitīmās intereses.

8. SIA «LORI RKF» leģitīmās intereses ir:

8.1. nodrošināt līguma saistību izpildi;
8.2. saglabāt klientu pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk. kas veikti mutiski, zvanot un tīmekļa vietnē;
8.3. veikt klientu aptauju par SIA «LORI RKF» darbību;
8.4. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
8.5. vērsties tiesībsargājošajās iestādēs savu tiesisko interešu aizsardzībai;

Personas datu aizsardzība

9. SIA «LORI RKF» aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA «LORI RKF» saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tai skaitā veicot šādus drošības pasākumus un izmantojot šādus drošības risinājumus:

9.1. ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

9.2. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

10. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

11. Personas dati tiek apstrādāti Krūzes iela 21, Rīga, LV-1046, Latvija.

Glabāšanas periods

12. Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods ir pamatots ar līgumu ar klientu, SIA «LORI RKF» leģitīmajām interesēm, piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai kamēr ir spēkā SIA «LORI RKF» klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes tiesiskais pamats.

Datu subjekta tiesības

13. Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi SIA «LORI RKF».

14. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt SIA «LORI RKF» piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā skaitā iebilst pret personas datu apstrādi, ko SIA «LORI RKF» veic, pamatojoties uz SIA «LORI RKF» likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības savu uz personas datu pārnesamību un piekrišanas savu personas datu apstrādes atsaukšanu.

15. Iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

SIA «LORI RKF» ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju SIA «LORI RKF» tīmekļa vietnes sadaļā "Privātuma politika".

Vēlaties uzzināt vairāk?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu, kā mēs varam palīdzēt Jūsu biznesam.

Sazināties ar mums
Lori.lv tiek izmantotas sīkdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.